1.  แก้วและขวัญ  กำลังเล่นบอลอยู่ในสวนสาธารณะ  ต่อมาลูกบอลตกลงไปกลางสระน้ำ  ซึ่งไม่สามารถเอื้อมถึงได้

ขวัญคิดว่า  ถ้าใช้เท้าตีผิวน้ำสม่ำเสมอเพื่อทำให้เกิดคลื่น  คลื่นจะผลักลูกบอลให้เข้าฝั่งตรงข้าม  ส่วนแก้วบอกว่า  ถ้าขว้างไม้ไปถูกลูกบอลที่จุด A  ลูกบอลจะเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งด้านตรงข้าม  ความคิดของใครถูกเพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  จากภาพแสดงคลื่นขวบหนึ่ง

ก.  จงทำเครื่องหมายเพื่อแสดงความยาวคลื่นและแอมพลิจูดของคลื่น
ข.  ถ้าคลื่นนี้ใช้เวลาในการเคลื่อนที่  0.15  วินาทีจงหาคาบ
ค.  จงหาความถี่ของคลื่นนี้

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ภาพ  ก  และ  ข  แสดงภาพคลื่นกำลังเคลื่อนที่บนผิวน้ำ

ก.  คลื่นในภาพ  ก  เป็นคลื่นตามขวางหรือคลื่นตามยาว
ข.  ถ้าคลื่นในภาพ  ก  2  ลูก  เคลื่อนที่ผ่าน ธงทุก  1  วินาที  ความถี่ของคลื่นมีค่าเท่าใด
ค.  จงใช้สมการ  v  =  f     หาอัตราเร็วของคลื่นในภาพ  ก
ง.  ถ้าคลื่นในภาพ  ข  มีอัตราเร็วเท่ากับคลื่นในภาพ  ก  ความถี่ของคลื่นในภาพ  ข  จะมีค่าเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งเข้าไปในอีกตัวกลางหนึ่ง  ปริมาณใดต่อไปนี้คงเดิม  และปริมาณใดเปลี่ยนไป  ความยาวคลื่น  ความถี่  และอัตราเร็วของคลื่น
ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.  จากภาพ  แสดงคลื่นกำลังเคลื่อนที่เข้าหาแนวกำแพงหินของท่าเรือแห่งหนึ่ง  จะเกิกอะไรขึ้นเมื่อ
ก.  คลื่นเคลื่อนที่เข้าหาเนินทรายที่บริเวณ  A
ข.  คลื่นเคลื่อนที่ผ่านขอบแนวกำแพงหินี่ตำแหน่ง  B

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6.  จงยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า  สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นได้จริง
ก.  เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านแก๊สได้
ข.  เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านของเหลวได้
ค.  เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งได้

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  คนทั่วไปจะได้ยินเสียงที่มีความถี่  10  เฮิรตซ์   และระดับความเข้มเสียง  80  เดซิเบล  ได้หรือไม่เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.  คนปกติจะได้ยินเสียงที่มีความถี่  20 เฮิรตซ์  เสอมไปหรือไม่เพราะเหตุใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.  บริเวณใกล้สนามบินมักมีเสียงดังมากซึ่งเป็นมลภาวะทางเสียง  ถ้านักเรียนมีบ้านอยู่ใกล้สนามบินจะมีวิธีลดปัญหานี้อย่างไรบ้าง

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.  เหตุใดเราจึงไม่สามารถเลียนเสียงนักร้องที่เราชอบได้
ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างจากคลื่นกลอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12.  จงเรียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้  จากคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยไปมาก  รังสีอินฟราเรด  คลื่นวิทยุ  รัลสีอัตราไวโอเลต  รังสีแกมมา  แสงที่มองเห็นได้  รังสีเอกซ์  และไมโครเวฟ

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.  สถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึ่งส่งกระจายคลื่นวิทยุที่มีความถี่  1,000  กิโลเฮิรตซ์  จงหาความถี่ในหน่วยเฮิรตซ์และความยาวคลื่น

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements