1.  จงเปรียบเทียบความสามารถของรังสีแอลฟา  รังสีบีตา  และรังสีแกมมา  ในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนในสารที่รังสีผ่านไป
ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.  สมบัติต่อไปนี้เป็นของรังสีชนิดใด
ก.  ถูกดูดกลืนโดยกระดาษ
ข.  เป็นนิวเคลียสของฮีเลียม
ค.  มีอำนาจทะลุผ่านสูงสุด
ง. เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง
จ. มีประจุไฟฟ้าบวก
ฉ. ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้มากที่สุด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  นักวิทยาศาสตร์ผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสีอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  นิวเคลียสต่อไปนี้  \displaystyle {}_2^4 He\;{}_6^{13} C{}_{82}^{208} Pb      และ  \displaystyle {}_{90}^{234} Th    มีจำนวนโปรตอน  นิวตรอนอย่างละเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.  ถ้านิวเคลียสหนึ่งมีการสลายให้รังสีแอลฟา  จำนวนโปรตรอนและนิวตรอนในนิวเคลียสใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.  นิวเคลียสของเรเดียม-226  มีการวลายให้รังสีแอลฟา  นิวเคลียสใหม่จะมีเลขอะตอมและเลขมวลเป็นเท่าใด

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  ถ้านิวเคลียสหนึ่งมีการสลายให้รังสีแกมมา  เลขอะตอมและเลขมวลจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.  ทริเทียมเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสี  มีครึ่งชีวิต  12.5  ปี  เมื่อเวลาผ่านไป  25  ปี  จะเหลือทริเทียม  ร้อยละเท่าใดของปริมาณเดิม

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.  รังสีเอกซ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพภายในอวัยวะในร่างกายมีความแตกต่างจากรังสีที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียสกัมมันตรังสีหรือไม่  อย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.  มวลและพลังงานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.  อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยาลูกโซ่ในระเบิดปรมาณูและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.  จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.  แผนภูมิต่อไปนี้  แสดงการเปลี่ยนรูปของพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  จงระบุชนิดของพลังงานในแต่ละขั้นตอน
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ –>  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  –>  กังหัน –>  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  –>  สายส่ง

ตอบ     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements